Запис на візит
 • uk
 • pl
 • en
 • Свідоцтво

  Публічний договір про надання медичних послуг

  Товариство з обмеженою відповідальністю Центр репродукції «Паренс-Україна», в особі директора Герман Анастасії Ярославівни, що діє на підставі Статуту (далі – Медичний центр) та Фізична особа, яка звернулася до Медичного центру для отримання медичних послуг (далі – Пацієнт), в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо Сторона, уклали цей Публічний договір про надання медичних послуг (далі – Договір) про нижченаведене:

  1. Терміни, поняття та визначення
  1.1. В цьому Договорі нижче наведені терміни, поняття і визначення мають та вживаються у такому значенні:
  1.1.1. Медична послуга – певна дія або сукупність дій, які здійснюються медичними працівниками Закладу охорони здоров’я з метою діагностики, лікування, профілактики або реабілітації захворювань, патологій або станів Пацієнта.
  1.1.2. Пацієнт – фізична особа, яка звернулася до Медичного центру для отримання медичних послуг.
  1.1.3. Лікуючий лікар – лікар який надає медичні послуги Пацієнту в Медичному центрі.
  1.1.4. Заклад охорони здоров»я – Медичний центр, Товариство з обмеженою відповідальністю «Паренс – Україна».

  2. Предмет договору
  2.1. Заклад охорони здоров’я в порядку та на умовах визначених цим Договором зобов’язується надати Пацієнту медичні послуги, передбачені Прайсом , що затверджений керівником Медичного центру (Додаток №1 до цього Договору, що є його невід’ємною частиною), на підставі усного або письмового звернення Пацієнта, а Пацієнт зобов’язується прийняти та оплатити надані медичні послуги.
  2.2. Медичні послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та/або локальних протоколів медичної допомоги, затверджених у встановленому порядку.
  2.3. Місце надання медичних послуг:
  2.3.1. Медичний центр розташований за адресою: місто Львів, вулиця Щирецька, 36.
  2.4. Надання медичних послуг здійснюється відповідно до Інформованої добровільної згоди Пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі перед наданням першої медичної послуги та перед наданням медичних послуг, перелік яких визначається Медичним центром.
  2.5. Медичний центр не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя Пацієнта, яка стала відома Медичному центру у зв’язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України, та іншими договорами, в тому числі добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я).

  3. Ціна договору та порядок здійснення оплати
  3.1. Ціна цього Договору визначається, як сума наданих Медичним центром та прийнятих Пацієнтом медичних послуг.
  3.2. Вартість кожної медичної послуги визначається згідно Прайсу (Додаток №1 до цього Договору, що є його невід’ємною частиною) на дату надання Пацієнтові такої послуги.
  3.3. Оплата наданих медичних послуг здійснюється Пацієнтом в день надання медичної послуги або початку надання медичної послуги одним із нижче наведених способів за вибором Пацієнта:
  3.3.1. Шляхом здійснення Пацієнтом оплати у готівковій формі в касу Медичного центру. 3.3.2. Шляхом здійснення Пацієнтом платежу за допомогою платіжної картки із використанням платіжного пристрою банку Медичного центру.
  3.3.3. Шляхом внесення готівкових коштів на розрахунковий рахунок Медичного центру. 3.4. Пацієнту може надаватися знижка на вартість медичної послуги, розмір якої визначається у порядку встановленому Медичним центром.
  3.5. Оплата за надані медичні послуги здійснюється в національній валюті України – гривні.
  3.6. Моментом оплати медичної послуги вважається час зарахування коштів на поточний рахунок Медичного центру.

  4. Порядок надання та приймання-передачі послуг
  4.1. Медичні послуги надаються медичними працівниками Медичного центру, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.
  4.2. До початку надання медичних послуг Лікуючий лікар повідомляє Пацієнту перелік, склад та вартість всіх медичних послуг, надання яких Лікуючий лікар вважає доцільним, та в усній формі погоджує з Пацієнтом перелік та вартість всіх медичних послуг, які будуть надані Медичним центром за призначенням цього Лікуючого лікаря.
  4.3. Медичні послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном. Надання медичних послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках, відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів. Дата та час надання кожної медичної послуги погоджується Медичним центром та Пацієнтом в усній формі.
  4.4. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Пацієнта до настання терміну надання такої послуги.
  4.5. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Медичного центру, у разі:
  4.5.1. Якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання медичної послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.
  4.5.2. Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання медичної послуги Закладом охорони здоров’я.
  4.6. Наявність обставин, передбачених підпунктом 4.5.2. цього Договору, встановлюється Медичним центром та повідомляється Пацієнту.
  4.7. Приймання-передача наданих медичних послуг здійснюється в усній формі або на вимогу Пацієнта шляхом оформлення Акту приймання-передачі наданих медичних послуг (Додаток №2 до цього Договору, що є його невід’ємною частиною) (далі – Акт приймання- передачі), який складається Медичним центром в двох примірниках та надається Пацієнту для підписання.
  4.8. Пацієнт зобов’язаний підписати обидва примірника Акту приймання-передачі або надати письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі.
  4.9. У разі якщо Пацієнт не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту прийманняпередачі, медична послуг вважається належним чином наданою Медичним центром та належним чином прийнята Пацієнтом.
  4.10. За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту приймання- передачі, Медичний центр, протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Пацієнта про результати розгляду.
  4.11. Якщо Пацієнту надано декілька медичних послуг, то Медичний центр має право скласти один Акт приймання-передачі в двох примірниках, в якому зазначити весь перелік наданих медичних послуг.
  4.12. Пацієнт стверджує, що йому роз»яснено про можливі ризики та загрози здоров»ю при здійсненні тих чи інших медичних маніпуляцій при виконанні даного Договору та дає свою згоду на медичне втручання.
  4.13. Пацієнт підтверджує, що Медичним центром йому роз’яснено права та обов’язки, встановлені законодавством України.

  5. Якість послуг
  5.1. Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України.
  5.2. Якість наданих медичних послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.

  6. Права та обов’язки Сторін
  6.1. Права Пацієнта:
  6.1.1. Отримати медичні послуги належної якості.
  6.1.2. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров’я, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я, які зберігаються у Медичному центрі.
  6.1.3. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні медичних послуг.
  6.1.4. Вимагати заміни Лікуючого лікаря.
  6.1.5. Мати право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
  6.2. Обов’язки Пацієнта:
  6.2.1. Неухильно дотримуватись усних чи письмових приписів і рекомендацій лікарів Медичного центру, в тому числі Плану лікування.
  6.2.2. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я, які необхідні Медичному центру для надання медичних послуг.
  6.2.3. Оплачувати вартість медичних послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
  6.2.4. Прибути в місце надання медичних послуг в дату та час надання медичних послуг, визначені відповідно до пункту 4.3. цього Договору.
  6.2.5. До початку надання медичних послуг повідомити Медичний центр весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я.
  6.2.6. У разі порушення або неможливості дотримання Пацієнтом Плану лікування, якщо такий надавався Пацієнту, повідомити про це Медичний центр.
  6.2.7. Повідомляти Медичний центр про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом строку лікування.
  6.3. Права Медичного центру:
  6.3.1. Якщо інформація про хворобу Пацієнта може погіршити стан його здоров’я або зашкодити процесу лікування, Медичний центр має право надати неповну інформацію про стан здоров’я Пацієнта, обмежити можливість його ознайомлення з окремими медичними документами.
  6.3.2. Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання медичних послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.
  6.3.3. В разі запізнення Пацієнта в односторонньому порядку змінити термін надання медичних послуг, визначений відповідно до пункту 4.3. цього Договору, або відмінити надання таких медичних послуг.
  6.3.4. Відмовитись від надання медичних послуг в разі порушення Пацієнтом умов цього Договору.
  6.3.5. Відмовитись від надання медичних послуг пацієнтові, який перебуває у нетверезому стані, або під дією наркотиків чи інших психотропних речовин.
  6.4. Обов’язки Медичного центру:
  6.4.1. Надавати Пацієнту медичні послуги належної якості в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
  6.4.2. Використовувати лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені для використання в України.
  6.4.3. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

  7. Відповідальність Сторін
  7.1. В разі виявлення за результатами проведеної клініко-експертної оцінки недоліків (відхилень) якості медичної допомоги Медичний центр зобов’язується сплатити штраф у розмірі 50% (п’ятдесяти відсотків) від вартості неякісно наданих медичних послуг.
  7.2. В разі запізнення Пацієнта більше ніж на одну годину або, якщо Пацієнт не з’явився в місці надання медичних послуг, в дату та час надання медичних послуг, визначених відповідно до пункту 4.3. цього Договору Пацієнт сплачує Медичному центру штраф в розмірі 30% (тридцяти) відсотків від вартості таких медичних послуг.
  7.3. Медичний центр не несе відповідальності у разі виникнення ускладнень у Пацієнта або за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю Пацієнта в результаті: – невиконання Пацієнтом обов’язків, передбачених підпунктом 6.2.1. цього Договору, зокрема приписів і рекомендацій лікарів Медичного центру, Плану лікування, тощо; – неповідомлення Пацієнтом суттєвої інформації про стан свого здоров’я; – використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Медичного центру; – не повідомлення Пацієнтом інформації, передбаченої пунктом 6.2.7. цього Договору; – отримання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров’я; – розвитку захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням медичних послуг за цим Договором.
  7.4. Медичний центр не несе відповідальності за зміст, правдивість та достовірність інформації, що надається пацієнтом при оформленні медичної послуги.
  7.5. Медичний центр звільняється від відповідальності, якщо настання ускладнень відбулося не з вини Медичного центру (не пов’язано з якістю медичних послуг, що надається Пацієнту Медичним центром).

  8. Обставини непереборної сили
  8.1. Медичний центр звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, зміна курсу іноземної валюти, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи, відсутність електричної енергії, перебої в постачанні природного газу або питної води). Даний перелік не є вичерпним.
  8.2. Пацієнт звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладення Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи). 8.3. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону.
  8.4. Після минування обставин непереборної сили, при потребі, за взаємною згодою Сторін, до виконання Сторонами своїх остаточних зобов»язань – Договір продовжує свою дію.

  9. Порядок вирішення спорів
  9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
  9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

  10. Строк дії Договору та інші умови
  10.1. Цей Договір є публічним Договором (публічною офертою) та містить всі істотні умови надання Медичним центром медичних послуг, зазначених в Переліку медичних послуг (Додаток №1 до цього Договору, що є його невід’ємною частиною).
  10.2. Власним акцептуванням Договору Пацієнт добровільно надає згоду на збір та обробку інформації, персональних даних, а саме: електронної пошти, засобів зв»язку з метою надсилання інформації щодо діяльності веб-сайту та роботу Мдичного центру, а також спеціальних та акційних пропозицій.
  10.3. Пацієнт усно або письмово звернувшись за отриманням медичних послуг до Медичного центру приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата першого звернення за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору.
  10.4. Додатковим доказом укладення цього Договору може бути письмовий документ складений Медичним центром, зокрема підписаний Пацієнтом.
  10.5. Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково.
  10.6. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Пацієнтів, крім тих, кому законодавством України надані відповідні пільги в разі їх наявності.
  10.7. Медичний центр не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної, тощо) надати Пацієнту медичні послуги.
  10.8. Дія Розділу 3, пунктів 6.2.3. та 7.2. цього Договору, а також інших умов цього Договору стосовно оплати медичних послуг не розповсюджується на випадки надання Пацієнтам медичних послуг, які оплачуються Медичному центру Страховиками відповідно до договорів добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я) або іншими третіми особами, відповідно до умов відповідних договорів.
  10.9. Зміни до цього Договору вносяться Медичним центром в односторонньому порядку та автоматично оприлюднюються:
  10.9.1. На офіційному веб-сайті Медичного центру: www.parens.com.ua.
  10.9.2. На паперових носіях у Медичному центрі, вказаних в підпунктах 2.3.1. та 2.3.2. цього Договору.
  10.10. В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору оприлюдненими на офіційному веб-сайті Медичного центру та на паперових носіях у Медичному центрі, пріоритет має примірник на паперових носіях.
  10.11. Жодна з Сторін не має права передавати свої права та обов»язки щодо даного Договору третій Стороні, без повідомлення та згоди на це другої Сторони.
  10.12. Цей Договір може бути розірваний у порядку та в спосіб, встановленими законодавством України.

  11. Додатки
  11.1. Невід’ємною частиною цього Договору є нижченаведені додатки: Додаток №1 «Прайс на медичні послуги»; Додаток №2 «Акт приймання-передачі наданих медичних послуг». 12. Реквізити Товариства з обмеженою відповідальністю Центр репродукції «Паренс –Україна» 79000, місто Львів, вулиця Щирецька, 36 Код ЄДРПОУ 38208497 П/р 26006210328712 в АТ «ПроКредит Банк» м. Київ, МФО 320984 Ліцензія МОЗ серія АЕ номер 459659. Платник ПДВ. Директор ТзОВ Центр репродукції «Паренс-Україна» А.Я.Герман Додаток №2 до Публічного договору про надання медичних послуг _____Акт приймання-передачі наданих медичних послуг № 00 м. Львів. 2019р. Товариство з обмеженою відповідальністю Центр репродукції «Паренс-Україна», в особі директора Герман А.Я., що діє на підставі Статуту (далі – Медичний центр) та Фізична особа, яка звернулася до Медичного центру для отримання медичних послуг (далі – Пацієнт), в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо Сторона, уклали цей Акт приймання-передачі наданих медичних послуг, який підтверджує належне надання Медичним центром , відповідно до Публічного договору про надання медичних послуг нижченаведених медичних послуг: № Код послуги ——— Найменування послуги ——– Ціна послуги—— грн. Дата надання послуги Кількість послуг на загальну суму________________, грн. 1 2 3 4 5 Загальна вартість наданих медичних послуг, грн. Пацієнт підтверджує, що не має претензій та зауважень стосовно кількості, обсягу та якості наданих медичних послуг, що зазначенні у цьому Акті приймання-передачі наданих медичних послуг, та приймає вищенаведені послуги. Пацієнт підтверджує, що Закладом охорони здоров’я дотримано всі умови Публічного договору про надання медичних послуг. Пацієнт: ___________________________________________________ ________

  Реквізити Товариства з обмеженою відповідальністю Центр репродукції «Паренс –Україна» 79000, місто Львів, вулиця Щирецька , 36 Код ЄДРПОУ П/р в «», МФО326610 Ліцензія МОЗ серія номер Платник ПДВ. Директор Герман А.Я.